เน้นการปฎิบัติจริงอย่างมืออาชีพสู่อาเซียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ (High-tech Technology Phetchabun) เน้นการปฎิบัติจริงอย่างมืออาชีพสู่อาเซียน สร้างคนเก่งให้ได้ดี สร้างคนดีให้ได้งาน

สถาบันในเครือไฮเทค-เทคโนโลยี 7 สถาบัน ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษาโครงการเรียนฟรี 15 ปี

นักเรียนชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ได้รับสิทธิ เรียนฟรีในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตามโครงการรัฐบาล

มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

โรงเรียนมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะได้รับรายเดือนเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเดือนละ 2,200 บาท

แจกทุนเรียนดี

โรงเรียนแจกทุนเรียนดี นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปพร้อมทั้งมีพฤติกรรมดี เรียนฟรี 1 ภาคเรียน

ชุดอุปกรณ์การเรียนฟรี

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกคนจะได้รับชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตลอดปีการศึกษา 3 ปี

ข่าวและกิจกรรม

รูปกิจกรรมไฮเทค


previous arrow
next arrow
Slider