กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพโลก วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับนักศึกษา สร้างการรับรู้และดำเนินการป้องกัน
ตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท