กิจกรรม วันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 (ช่วงเช้า) วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทย เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป