ขอร่วมแสดงความยินดี

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์

ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ

นายอรรถพล สังขวาสี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการสภาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา