ทำความสะอาดป้องกันโรคโควิด -19 ช่วงปิดภาคเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ ร่วมกันเช็ดทำความสะอาดพื้น ผนัง อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ทุกพื้นที่ในบริเวณวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19