ประกาศด่วน

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรค covid-19 อย่างต่อเนื่อง ทาง วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ จึงของดการเรียนการสอนแบบ on site เป็นการเรียนการสอนแบบ online โดยผ่านทาง line, google classromm, google meet ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง