พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

28 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ขอให้นักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษา นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศควบคู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเเละต่อเนื่อง ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา