ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์กระจายสินค้าบริษัทซีพี ออลล์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

– คณะผู้บริหารได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) – คณะผู้บริหารและคณะครูได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท

– นักศึกษาเข้าปฐมนิเทศก่อนฝึกปฏิบัติงานจริงกับทางเจ้าหน้าที่ในบริษัท