เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์: Vision

มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ

พันธกิจ: Mission

พัฒนาการเรียนการสอนเน้นปรัชญา เป้าหมาย นโยบาย
ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถในด้านอาชีพให้กับครูและบุคลากรเพื่อเป็นต้นแบบแก่นักศึกษา
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ เป็นวิทยาลัยที่เกิดแนวความคิดของท่านผู้ประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารการจัดการทางการศึกษา คือ ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง และ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ซึ่งทั้งสองท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อให้ลูกหลานในจังหวัด เพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยมีแนวคิดที่จะคืนกำไรให้กับสังคมในการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อให้บุตรหลานสามารถเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านอยู่กับพ่อแม่ เพื่อให้มีความอบอุ่นในครอบครัว สังคมเข้มแข็ง ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ เป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( สช. ) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามมาตร 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมี ท่านดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต และ ท่านดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นผู้จัดการโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายพงศกร ผดุงพงษ์ โดยทางวิทยาลัยได้ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )