หลักสูตรและสาขา

Student Admission

ระดับ ปวช.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พาณิชยกรรม

 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การขาย

ช่างอุตสาหกรรม

 • การโรงแรม
 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์

Student Admission

ระดับ ปวส.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

บริหารธุรกิจ

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ช่างอุตสาหกรรม

 • ช่างเทคนิคยานยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง

Student Admission

ระดับ ปวส.

ภาคสมทบ(เรียนวันอาทิตย์)

บริหารธุรกิจ

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ช่างอุตสาหกรรม

 • ช่างเทคนิคยานยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • การโรงแรม